Πιστεύουμε ότι οφείλουμε να αποδίδουμε σε κάθε άνθρωπο την τιμή και την αξιοπρέπεια που ο Θεός κατά τη δημιουργία αλλά και την ενανθρώπησή Του του έχει χαρίσει. Καθώς ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε συνάνθρωπό μας που βρίσκεται σε ανάγκη, έχουμε την πεποίθηση ότι συμβάλλουμε στην αποκατάσταση της αδικίας και την εδραίωση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στον κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό εργαζόμαστε άοκνα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της ένδειας, για την ισόρροπη ανάπτυξη κάθε ανθρώπου, ιδιαίτερα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες/-τριες, μακροχρόνια άνεργοι/-ες, μονογονείς, αλλά και κάθε άτομο που κινδυνεύει ή βιώνει τον οικονομικό, κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό, και για την ένταξή του στην παραγωγική δραστηριότητα.